Raudonojo Kryžiaus judėjimo veiklos principai

Vykdydama savo veiklą LRKD vadovaujasi Pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo.

Humaniškumas
Raudonojo Kryžiaus judėjimas, savo ištakose kilęs siekiant suteikti pagalbą visiems abiejų kariaujančių pusių sužeistiesiems, nacionalinėje ir tarptautinėje sferoje stengiasi bet kuriomis aplinkybėmis apsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą ir orumą, skatinti tarpusavio supratimą, draugystę, bendradarbiavimą ir pastovią taiką tarp tautų.

Bešališkumas
Judėjimas nedaro jokių išlygų pagal nacionalinius, rasinius ar klasinius požymius, religinius ar politinius įsitikinimus. Jis siekia  palengvinti žmonių kančias vadovaudamasis tik jų reikmėmis, pirmiausia suteikdamas pagalbą tuo atveju, kai nelaimė reikalauja neatidėliotinų veiksmų.

Neutralumas
Siekdamas išsaugoti visuotinį pasitikėjimą, Raudonojo Kryžiaus judėjimas negali remti kurios nors pusės ginkluotų konfliktų metu, įsitraukti į politinio, religinio, rasinio ar ideologinio pobūdžio polemiką.

Nepriklausomybė
Raudonojo Kryžiaus judėjimas yra nepriklausomas. Nacionalinės draugijos, būdamos savo vyriausybių pagalbininkėmis humanitarinėje srityje ir laikydamosis savo šalių įstatymų, turi išsaugoti savo savarankiškumą, kad galėtų visada veikti pagal judėjimo principus.

Savanoriškumas
Būdamas savanorišku pagalbos teikėju, Raudonasis Kryžius neturi siekti materialinės naudos.

Vienumas
Kiekvienoje šalyje gali būti tik viena Raudonojo Kryžiaus draugija. Ji turi būti atvira visiems ir plėtoti savo humanišką veiklą visoje šalie teritorijoje.

Universalumas
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus judėjimas, kuriame visos draugijos yra lygios ir turi vienodą atsakomybę bei pareigas teikiant pagalbą viena kitai, yra pasaulinio masto organizacija.